เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำ

 Chimera Tool Premium Crack ปี 2561 ฟาร์มเลี้ยงปลานิลที่ประเทศกาน่า ได้ตายเฉียบพลันเป็นจำนวนมากจนต้องปิดตัวลง มีการสืบสวนในเรื่องนี้จนพบว่าเจอแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งสาเหตุคาดการณ์กันว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำมาก ความเข้มข้นของ DO จึงมีผลสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ แม้ว่าในบรรยากาศมีก๊าซออกซิเจนประมาณ  21  เปอร์เซ็นต์ แต่ก๊าซออกซิเจนละลายน้ำได้น้อยมาก สัตว์น้ำจึงต้องใช้พลังงานเพื่อการหายใจมากกว่าสัตว์บกเพื่อให้ได้ออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการ ความสามารถในการละลายน้ำของก๊าซออกซิเจนขึ้นอยู่กับความกดดันของบรรยากาศ อุณหภูมิและความเค็มของน้ำ โดยก๊าซออกซิเจนละลายน้ำได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิและความเค็มของน้ำลดลง ค่าออกซิเจนละละลายในน้ำ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่ง เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่ใช้กับตัวเซ็นเซอร์วัดค่า ออกซิเจนละลายในน้ำ…

Continue Reading

ผลกระทบจากโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมกุ้ง

 DriveDx Crack  ผู้เชี่ยวชาญในวงการกุ้งจากประเทศต่างๆ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยมีเนื้อหาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของ กุ้ง โดยเฉพาะ กุ้งขาว ในประเทศต่างๆ  และผลกระทบจาก โควิด-19 โดยรวมแล้วการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ไม่ได้รับผลกระทบมากในแง่ของปริมาณการผลิตกุ้งขาวในปีนี้ แต่ปัญหาของ โควิด-19 ได้กระทบเรื่องของกระบวนการขนส่งเพื่อส่งออกมากกว่า ซึ่งส่งผลให้คาดการณ์ปริมาณการบริโภคกุ้งได้ไม่แน่นอน ในส่วนของประเทศไทยนั้น ปริมาณการผลิตกุ้งขาว ปี 2563 โดยรวมมีปริมาณไม่ต่างกันมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่โควิดทำให้ราคากุ้งขาวในประเทศไทยตกต่ำลง โควิด-19 ทำให้อัตราการผลิตกุ้ง ปี…

Continue Reading

สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) คืออะไร

Sound Theory Gullfoss VST Crack สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) คืออะไร สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) กำลังเติบโตเป็นอย่างมากทั่วโลก เป็นการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น IoT (Internet of Things), หุ่นยนต์, โดรน และโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้เกิดการใช้แรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย ระบบ สมาร์ทฟาร์ม นั้น ทำให้เกษตรกรเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีมาช่วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเกษตรกรรม…

Continue Reading

สารอาหารที่กุ้งต้องการสำหรับการเจริญเติบโต

สารอาหาร และ แร่ธาตุเลี้ยงกุ้ง ที่สำคัญมีอะไรบ้างความต้องการโปรตีน (Protein)กุ้งมีความต้องการโปรตีน โปรตีนเป็นหนึ่งใน สารอาหารสำหรับกุ้ง ที่สำคัญเพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของกุ้ง โปรตีนยังเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารกุ้งและเป็นต้นทุนหลักที่สำคัญของอาหารของกุ้ง โดยกุ้งแต่ละขนาดก็มีความต้องการโปรตีนที่แตกต่างกันออกไป เช่น กุ้งขาว ระยะ Post larvae ขนาด 0.5 กรัม มีความต้องการโปรตีน 30-35 % และ กุ้งขาว ระยะ Post larvae ขนาด 1.4-8.5 กรัม มีความต้องการโปรตีน…

Continue Reading

การเตรียมบ่อกุ้ง

การเตรียม บ่อเลี้ยงกุ้งก่อนปล่อยกุ้ง อาจจะเป็นบ่อเก่าหรือบ่อใหม่ที่เพิ่งเลี้ยงเป็นครั้งแรก และเพื่อให้พื้นก้น บ่อเลี้ยงกุ้ง สะอาดพร้อมที่จะปล่อยกุ้ง การเตรียมบ่อกุ้ง ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของดินแต่ละบ่อ สามารถพิจารณาได้ดังนี้ ดินเหนียวแข็ง: หลังจากจับกุ้ง เลนจะรวมตัวอยู่กลางบ่อ จากนั้นทำการตากเลนให้แห้งแล้วตักเลนออกจากบ่อดินเหนียวปนทราย: หลังจากจับกุ้งให้ทำการไถพรวนพื้นบ่อ โดยไม่ต้องเอาเลนออก ตากบ่อให้แห้ง ปรับระดับใหม่ บดอัดดินให้แน่นดินลูกรังพื้นแข็ง: ตากบ่อให้แห้งไม่ต้องเอาเลนออก เลี้ยงต่อไปได้เลยหรือจะใช้การฉีดเลนเอาตะกอนที่ชั้นล่างออกไป โดยมีบ่อเก็บเลนภายในบ่อดินทราย: ไถพรวนทั้งบ่อให้ลึกลงไปจนถึงระดับดินที่มีสีดำ จากนั้นตากบ่อให้แห้งจนดินไม่มีสีดำ ปรับระดับบ่อใหม่และอัดบดให้แน่น หรือจะใช้วิธีการฉีดเลนให้ตะกอนสีดำที่อยู่ในระดับล่างออกไป และเก็บไว้ในบ่อเลนดินเป็นกรด: ห้ามไถพรวนเพราะจะทำให้กรดในดินข้างล่างออกมา การตากบ่อจะเพิ่มความเป็นกรด ดังนั้นควรฉีดเลนและมีบ่อเก็บเลนภายในฟาร์ม ตากบ่อไม่นานหลังหลังจากนั้นให้เติมน้ำเข้าบ่อ เติมวัสดุปูนเพื่อปรับ…

Continue Reading

คุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง

คุณภาพน้ำมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับ การเลี้ยงกุ้ง หากคุณภาพของน้ำไม่ดี จะทำให้สัตว์ในน้ำได้รับผลกระทบทั้งต่อร่างกายสัตว์ สารเคมี และความเครียดทางชีววิทยา ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการเติบโต การสืบพันธุ์ และอัตราการอยู่รอดของสัตว์น้ำอีกด้วย ดังนั้น ความเข้าใจในคุณภาพของน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งแวดล้อมของน้ำสำหรับสัตว์ และเพื่อให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดีค่าออกซิเจนละลายในน้ำที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งค่าดีโอ (DO) คือ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งหมด โดยค่าดีโอสามารถบอกได้ถึงความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ปริมาณการละลายของออกซิเจนจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำ ความเค็ม ขบวนการย่อยสลายต่างๆ ภายในน้ำ และการสังเคราะห์แสงของพืชกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชจะเกิดขึ้นในตอนกลางวัน ออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์แสง จะทำให้ค่าดีโอสูงในช่วงกลางวัน ในขณะที่เวลากลางคืน สัตว์น้ำและพืชน้ำก็ยังคงใช้ออกซิเจนในการหายใจ และสังเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ค่าดีโอในช่วงค่ำจึงลดลง  เนื่องจากออกซิเจนมีความสำคัญต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงกุ้งดังนั้นค่าดีโอจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง…

Continue Reading
Close Menu