ข้อกำหนดและเงื่อนไข – บริษัทไฮโดรนีโอ (ไทยแลนด์)

เวอร์ชั่น V.21.1 มีผล 1 มิถุนายน 2563
ยินดีต้อนรับสู่ HydroNeo

ขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งจัดทำโดย บริษัทไฮโดรนีโอ (ไทยแลนด์) (หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0105563083712)

การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างอย่างละเอียด ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีหลายผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นบางครั้งอาจมีข้อกำหนดหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมนั้น ๆ จะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบนเว็บไซต์ของเรา และข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของคุณกับเรา หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเหล่านั้น

1. ทั่วไป

1.1 ข้อกำหนดนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อ้างถึงในใบเสนอราคาและ/หรือใบสั่งซื้อ

เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยบริษัทไฮโดรนีโอ (ไทยแลนด์) และลูกค้า/ผู้ซื้อของบริษัท

2. การตีความ / คำจำกัดความ

ในเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้:

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง รายการหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ขายโดยบริษัทไฮโดรนีโอ (ไทยแลนด์)  ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาและ/หรือใบสั่งซื้อ (เช่น ชุดควบคุมไฮโดรนีโอ) (“ผลิตภัณฑ์”, “สินค้า”, “ฮาร์ดแวร์”)

บริการ หมายถึง การรวบรวม การจัดเก็บ และการจัดหาข้อมูลและการวิเคราะห์ (การบริการ “ระบบคลาวด์ไฮโดรนีโอ”) ตลอดจนการควบคุมระยะไกลหรือการทำงานอัตโนมัติของฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกับชุดควบคุมไฮโดรนีโอผ่านแอปพลิเคชันของไฮโดรนีโอ (“แอปพลิเคชันไฮโดรนีโอ”) ระบบคลาวด์ไฮโดรนีโอ และ แอปพลิเคชันไฮโดรนีโอ จะเรียกว่า “ซอฟต์แวร์ ไฮโดรนีโอ”

ผู้ขาย หมายถึง บริษัทไฮโดรนีโอ (ไทยแลนด์)  ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า: HydroNeo (Thailand) Co., Ltd.; ทะเบียนเลขที่ 0105563083712), (“บริษัทไฮโดรนีโอ (ไทยแลนด์”, “เรา)”)

ผู้ซื้อ หมายถึงนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา (“ลูกค้า” “คุณ”) ลงนามหรือชำระเงิน ที่ยอมรับใบเสนอราคาและ/หรือใบสั่งซื้อที่ออกโดยบริษัทไฮโดรนีโอ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบเสนอราคา หมายถึง ข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ขายโดยสรุปผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอให้กับลูกค้าในราคาที่ระบุ โดยการลงนามในใบเสนอราคาหรือโอนเงินซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของราคาขาย ถือว่า ผู้ซื้อยอมรับข้อเสนอ และใบเสนอราคาจะถือเป็นสัญญาที่ลงนามและผูกพัน (“คำสั่งซื้อ”)

3. ใบเสนอราคา ข้อสรุปของสัญญา

ใบเสนอราคาทั้งหมดจากเรา อาจถูกเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในทุก ๆ ของเสนอ หากไม่ถูกระบุไว้ ให้ถือว่ามีการกำหนดตามมาตรฐาน คือ 30 วัน สัญญาจะมีผลบังคับใช้เมื่อ ลูกค้าลงนามในใบเสนอราคาของเรา และได้รับใบเสนอราคาที่ลงนามในสัญญาของบริษัทไฮโดรนีโอ (“การยืนยันคำสั่งซื้อ”) หรือหากเรา ได้รับจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา – ทั้งหมดหรือบางส่วน – ที่บัญชีบริษัทที่กำหนด ข้อตกลงจากการสื่อสารด้วยวาจาและใบเสนอราคาทั้งหมด ต้องยืนยันคำสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะมีผล หากลูกค้าทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อนี้จะมีผลผูกพัน

ใบเสนอราคาที่ผู้ซื้อยอมรับจะถูกตรวจสอบทันทีเพื่อความถูกต้องและความพร้อมในการจัดส่ง เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบหากมีความล่าช้าและหากสินค้าหรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไม่มีจำหน่าย

4. ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท (THB) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าขนส่งหรือค่าติดตั้ง จะไม่รวมอยู่ในราคาที่เสนอ เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดเจนในใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อ / ภาษีไทย / ภาษีมูลค่าเพิ่มจะระบุไว้ในใบเสนอราคาทั้งหมด

บริษัท ไฮโดรนีโอ (ไทยแลนด์) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากราคาวัสดุหรือเงินเดือนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาระหว่างการสรุปสัญญาและการส่งมอบ

ระยะเวลาการชำระเงินระบุไว้ในใบเสนอราคาหรือการยืนยันคำสั่งซื้อและจะต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ การชำระล่าช้าจะมีค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า 250 บาทต่อการชำระเงินที่ค้างชำระ เพื่อชดเชยสำหรับการบริหารเพิ่มเติมที่จำเป็น

หากมีการลงนามในใบเสนอราคาและรับใบเสนอราคาที่ลงนามโดยเรา (การยืนยันคำสั่งซื้อ) ผู้ซื้อยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินที่กล่าวถึงในใบเสนอราคา การชำระเงินสามารถทำได้ในรูปแบบใด ๆ ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ขาย/ผู้ซื้อ ทางเราแนะนำให้ชำระเงินออนไลน์หรือโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของเรา ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา

5. การโอนกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑ์

ในบางกรณี บริษัทไฮโดรนีโอ อาจเสนอทางเลือกให้ผู้ซื้อในการชำระจำนวนเงินตาม ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้เป็นงวดในลักษณะการผ่อนชำระ ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงว่าความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์ จนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินตามจำนวนที่ซื้อและผู้ขายได้รับเงินเต็มจำนวน หากการผ่อนชำระถูกระงับหรือยุติก่อนการชำระเงินเต็มจำนวน ผู้ซื้อตกลงที่จะคืนสินค้าทั้งหมดที่ได้รับตามใบสั่งซื้อและถือว่าได้ยอมรับ ว่าการผ่อนชำระที่ชำระมาแล้วจะถูกริบให้กับบริษัทไฮโดรนีโอฯ  บริษัทไฮโดรนีโอมีสิทธิ์ยึดคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้า หลังจากมีคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

6. การสมัครใช้บริการและบริการซอฟต์แวร์ของเรา

บริการบางส่วนจะมีการเรียกเก็บเงินตามการเข้าใช้บริการ (“การสมัคร”) โดยจะเป็นการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ  โดยปกติ ในคำสั่งซื้อของลูกค้าจะมีบริการบางอย่างที่ได้ระบุช่วงเวลาการใช้งานอยู่ในราคาและใบเสนอราคาอยู่แล้ว ตามที่ตกลงกันไว้ในเรื่องระยะเวลาการใช้งาน ผู้ซื้อเข้าใจและยอมรับว่าจะมีการจัดเก็บค่าบริการ หากลูกค้าต้องการต่ออายุการใช้งานของการบริการ จะต้องมีใบเสนอราคาใหม่ที่ระบุอายุการใช้งานของบริการและราคา

บริการของเรา ต้องมีซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดและ/หรือแอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์นี้อาจอัปเดตในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และแอปของเราโดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ออกมา

เราให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์/แอป ส่วนบุคคลที่พิเศษแก่คุณ โดยสามารถให้แก่ผู้ใช้งานอื่น ๆ จำนวนหนึ่งตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ใบอนุญาตนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการตามที่บริการจัดหาให้เท่านั้น

คุณไม่สามารถคัดลอก ดัดแปลง แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนใด ๆ ของบริการของเราหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ และห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์นั้น เว้นแต่กฎหมายจะห้ามข้อจำกัดเหล่านั้น หรือคุณได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

การปรับเปลี่ยนบริการของเรา

เรามีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจเพิ่ม หรือลบฟังก์ชันการทำงาน หรือคุณลักษณะ และเราอาจระงับหรือหยุดบริการทั้งหมด

7. คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายวิธีที่เราปฏิบัติเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเรา โดยการใช้บริการของเรา จะถือว่าคุณได้ยอมรับว่าบริษัทไฮโดรนีโอ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตของเราเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อปฏิบัติในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มหรือบ่อที่รวบรวมไว้ อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมการวิเคราะห์ทั่วไป ตัวอย่างเช่น พลวัตของการเลี้ยงกุ้งในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ

8. การตรวจสอบ / แจ้งข้อบกพร่อง

ผู้ซื้อมีสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าเมื่อได้รับสินค้า เมื่อการส่งมอบถึงผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการบกพร่อง เสียหาย หรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าภายในสาม (3) วันนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า เว้นแต่จะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าในข้อเสนอของผู้ขาย หากไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องดังกล่าวจะถือเป็นการสละสิทธิ์ของผู้ซื้อในการตรวจสอบและ / หรือปฏิเสธสินค้าเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และจะเทียบเท่ากับการยอมรับสินค้าโดยผู้ซื้อ และจะเพิกถอนการสั่งซื้อไม่ได้

การเรียกร้องความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าระหว่างทางจะต้องกระทำกับผู้ขนส่ง ไม่ใช่กับผู้ขาย เว้นแต่จะมีการกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันไว้อย่างชัดแจ้งในคำสั่งซื้อ

9. การรับประกันและข้อจำกัดการรับประกัน

สำหรับการรับประกันสินค้าที่ขายหรือให้เช่าโดยผู้ขายให้กับผู้ซื้อ โดยการรับประกันสินค้าของเราจะเป็นไปตามข้อจำกัดเงื่อนไขข้อจำกัดการรับประกันของผู้ขายที่ระบุไว้ด้านล่าง เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรในใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ

ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  เราสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่า การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าใด ๆ  ที่ไม่เป็นไปตามการรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อผู้ซื้อ หากผู้ซื้อปฎิเสธข้อเสนอ ที่ทางผู้ขายนำเสนอในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้า จะถือเป็นการสละสิทธิ์ประกันทั้งหมด ชิ้นส่วนใด ๆ ที่ผู้ขายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภายใต้การรับประกัน จะได้รับการรับประกันเฉพาะระยะเวลาการรับประกันที่เหลืออยู่เท่านั้น

การรับประกันมีเงื่อนไขโดยผู้ซื้อต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขายทราบถึงข้อบกพร่องใด ๆ ในวัสดุหรือฝีมือการผลิตของสินค้าที่รับประกันภายในสิบ (10) วัน หรือระยะเวลาที่สั้นกว่าตามที่กำหนด โดยปัญหาจะนับจากวันที่ข้อบกพร่องปรากฏขึ้นครั้งแรก รวมถึงข้อมูลโดยละเอียด เกี่ยวกับข้อบกพร่อง

ผู้ขายจะไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันต่อผู้ซื้อในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่:

(ก) ได้รับการซ่อมแซมโดยบุคคลที่สาม นอกเหนือจากผู้ขายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย

(ข) ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด การละเลย การเปลี่ยนแปลง อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางกายภาพ

(ค) มีการใช้ในลักษณะที่ขัดต่อคำแนะนำของผู้ขาย การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา ที่ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งานของเรา

(ง) ได้รับความเสียหายจากการสึกหรอตามปกติ การกัดกร่อน หรือปฏิกิริยาทางเคมี

(จ) ได้รับความเสียหายเนื่องจากสภาวะผิดปกติ การสั่นสะเทือน หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ผิดพลาดหรือความเสียหายของฮาร์ดแวร์อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้ากระชาก / ไฟกระชากที่อาจเกิดจาก เช่น การเปลี่ยนโครงข่ายของบริษัทสาธารณูปโภคไฟฟ้าหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมของพื้นที่ หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

(ฉ) ได้รับความเสียหายเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟชำรุดหรือการป้องกันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม

(ช) ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ขายโดยบริษัทไฮโดรนีโอฯ หรือ จากการติดต่อซัพพลายเออร์ที่ไม่ได้รับการยืนยัน ยอมรับ จากทางไฮโดรนีโอ ดังข้อกำหนดด้านล่าง

(ซ) ในกรณีที่มีชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตโดยบริษัทไฮโดรนีโอฯ ชิ้นส่วนนั้นจะไม่ได้มีการรับประกันจากทางบริษัทไฮโดรนีโอ อย่างไรก็ตาม ทางไฮโดรนีโอฯ สามารถให้การรับประกันชิ้นส่วนนั้นๆได้ตามเงื่อนไขการรับประกันที่ได้จากซัพพลายเออร์

(ฌ) เป็นสินค้าที่สึกหรอ มีอายุการใช้งานจำกัด เช่น ฝาครอบเซ็นเซอร์ของเซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เซ็นเซอร์ที่มีความไวต่อไอออนและเซ็นเซอร์เคมีอื่น ๆ เช่น เซ็นเซอร์วัดค่าพีเอช ฯลฯ

สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด ผู้ขายรับประกันว่าสินค้าที่จำหน่ายให้กับผู้ซื้ออยู่ภายใต้ข้อตกลง (ยกเว้น ซอฟต์แวร์หรือวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งทั้งหมดนี้ไม่รับประกัน ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอ) โดยมีใจความดังนี้

(ญ) ถูกผลิตตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ระบุไว้ในข้อเสนอ หากในข้อตกลงมีรายละเอียดคุณลักษณะที่ระบุไว้ในข้อเสนอ

(ฎ) ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและการผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ติดตั้ง เว้นแต่กฎหมายกำหนดระยะเวลานานกว่านั้นหรือระบุไว้ในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์/คู่มือผลิตภัณฑ์

10. ความรับผิด

การจำกัดความรับผิดของผู้ขาย เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ความรับผิดของผู้ขายจะไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้  ภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ขายจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียผลกำไร, การสูญเสียเงินออมหรือรายได้ที่คาดการณ์ไว้, การสูญเสียรายได้, การสูญเสียธุรกิจ, การสูญเสียการผลิต, การสูญเสียโอกาส, การสูญเสียชื่อเสียง, ความเสียหายจากคู่สัญญาที่ได้ทำการตกลงไว้ล่วงหน้า, ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง, ค่าเสียหายที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทันที, ข้อจำกัดความรับผิดที่กล่าวมาข้างต้นจะมีผลโดยไม่ต้องคำนึงถึงการกระทำของผู้ขาย จากการละเว้น การละเลยหรือ การรับผิดโดยเคร่งครัดจากการปฏิบัติ หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในที่นี้

ในขอบเขตข้อตกลงให้การเยียวยาที่ระบุไว้สำหรับการผิดนัดหรือการละเมิด การเยียวยาที่กำหนดจะเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ขายและเป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อที่จะได้รับการเยียวยา สำหรับการผิดนัดหรือการละเมิดการยกเว้นการเยียวยาอื่น ๆ ที่อาจมีอยู่ตามกฎหมาย ในส่วนความเสมอภาค หรืออย่างอื่น ข้อกำหนดของข้อ 10 นี้จะอยู่เหนือการหมดอายุหรือการสิ้นสุดของข้อตกลงและมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลง

11. นโยบายการคืนเงิน

จะไม่มีการคืนเงินให้เมื่อถือว่าบริการได้เริ่มต้นขึ้นและอยู่ในระหว่างดำเนินการตามเจตนาและวัตถุประสงค์ทั้งหมด จำนวนเงินใด ๆ ที่จ่ายให้กับเราซึ่งถือเป็นการชำระเงิน สำหรับการให้บริการที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่ได้รับเงินคืน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้วยภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและแบนด์วิธของผู้ให้บริการโทรคมนาคม เราจะสรุปผลล่วงหน้าในนามของผู้ซื้อ

12. การยกเลิก; การสิ้นสุด

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ใบสั่งซื้อที่ลงนามแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอีกฝ่ายหนึ่ง หากผู้ซื้อร้องขอการยกเลิก ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกให้กับผู้ขายภายในสิบสี่ (14) วัน นับจากวันที่ยกเลิก ซึ่งจะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยผู้ขายก่อนได้รับคำขอยกเลิก

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการขายเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

14. เหตุสุดวิสัย

ผู้ขายอาจยกเลิก ยุติ หรือระงับข้อตกลงนี้ และผู้ขายจะไม่มีความรับผิดต่อความล้มเหลวในการส่งมอบหรือดำเนินการ หรือความล่าช้าในการส่งมอบหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ เนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นของผู้ซื้อและ / หรือผู้รับเหมา หรือเนื่องจากเหตุสุดวิสัย “เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย

15. การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ

หากข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับไม่ได้อยู่ในข้อตกลง ให้ยกเว้นข้อกำหนดนั้น ในขณะข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือยังคงมีผลตามเดิม

16. เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวอย่างเช่น เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา ควรตรวจดูเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะพยายามแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของทางบริษัทไฮโดรนีโอฯ แต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลย้อนหลังและจะมีผล 7 วันหลังจากเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ สำหรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำขึ้นเพื่อเหตุผลทางกฎหมายจะมีผลทันที

Close Menu