สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) คืออะไร

Sound Theory Gullfoss VST Crack สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) คืออะไร สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) กำลังเติบโตเป็นอย่างมากทั่วโลก เป็นการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น IoT (Internet of Things), หุ่นยนต์, โดรน และโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้เกิดการใช้แรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย ระบบ สมาร์ทฟาร์ม นั้น ทำให้เกษตรกรเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีมาช่วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเกษตรกรรม…

Continue Reading

สารอาหารที่กุ้งต้องการสำหรับการเจริญเติบโต

สารอาหาร และ แร่ธาตุเลี้ยงกุ้ง ที่สำคัญมีอะไรบ้างความต้องการโปรตีน (Protein)กุ้งมีความต้องการโปรตีน โปรตีนเป็นหนึ่งใน สารอาหารสำหรับกุ้ง ที่สำคัญเพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของกุ้ง โปรตีนยังเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารกุ้งและเป็นต้นทุนหลักที่สำคัญของอาหารของกุ้ง โดยกุ้งแต่ละขนาดก็มีความต้องการโปรตีนที่แตกต่างกันออกไป เช่น กุ้งขาว ระยะ Post larvae ขนาด 0.5 กรัม มีความต้องการโปรตีน 30-35 % และ กุ้งขาว ระยะ Post larvae ขนาด 1.4-8.5 กรัม มีความต้องการโปรตีน…

Continue Reading

การเตรียมบ่อกุ้ง

การเตรียม บ่อเลี้ยงกุ้งก่อนปล่อยกุ้ง อาจจะเป็นบ่อเก่าหรือบ่อใหม่ที่เพิ่งเลี้ยงเป็นครั้งแรก และเพื่อให้พื้นก้น บ่อเลี้ยงกุ้ง สะอาดพร้อมที่จะปล่อยกุ้ง การเตรียมบ่อกุ้ง ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของดินแต่ละบ่อ สามารถพิจารณาได้ดังนี้ ดินเหนียวแข็ง: หลังจากจับกุ้ง เลนจะรวมตัวอยู่กลางบ่อ จากนั้นทำการตากเลนให้แห้งแล้วตักเลนออกจากบ่อดินเหนียวปนทราย: หลังจากจับกุ้งให้ทำการไถพรวนพื้นบ่อ โดยไม่ต้องเอาเลนออก ตากบ่อให้แห้ง ปรับระดับใหม่ บดอัดดินให้แน่นดินลูกรังพื้นแข็ง: ตากบ่อให้แห้งไม่ต้องเอาเลนออก เลี้ยงต่อไปได้เลยหรือจะใช้การฉีดเลนเอาตะกอนที่ชั้นล่างออกไป โดยมีบ่อเก็บเลนภายในบ่อดินทราย: ไถพรวนทั้งบ่อให้ลึกลงไปจนถึงระดับดินที่มีสีดำ จากนั้นตากบ่อให้แห้งจนดินไม่มีสีดำ ปรับระดับบ่อใหม่และอัดบดให้แน่น หรือจะใช้วิธีการฉีดเลนให้ตะกอนสีดำที่อยู่ในระดับล่างออกไป และเก็บไว้ในบ่อเลนดินเป็นกรด: ห้ามไถพรวนเพราะจะทำให้กรดในดินข้างล่างออกมา การตากบ่อจะเพิ่มความเป็นกรด ดังนั้นควรฉีดเลนและมีบ่อเก็บเลนภายในฟาร์ม ตากบ่อไม่นานหลังหลังจากนั้นให้เติมน้ำเข้าบ่อ เติมวัสดุปูนเพื่อปรับ…

Continue Reading

คุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง

คุณภาพน้ำมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับ การเลี้ยงกุ้ง หากคุณภาพของน้ำไม่ดี จะทำให้สัตว์ในน้ำได้รับผลกระทบทั้งต่อร่างกายสัตว์ สารเคมี และความเครียดทางชีววิทยา ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการเติบโต การสืบพันธุ์ และอัตราการอยู่รอดของสัตว์น้ำอีกด้วย ดังนั้น ความเข้าใจในคุณภาพของน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งแวดล้อมของน้ำสำหรับสัตว์ และเพื่อให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดีค่าออกซิเจนละลายในน้ำที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งค่าดีโอ (DO) คือ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งหมด โดยค่าดีโอสามารถบอกได้ถึงความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ปริมาณการละลายของออกซิเจนจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำ ความเค็ม ขบวนการย่อยสลายต่างๆ ภายในน้ำ และการสังเคราะห์แสงของพืชกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชจะเกิดขึ้นในตอนกลางวัน ออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์แสง จะทำให้ค่าดีโอสูงในช่วงกลางวัน ในขณะที่เวลากลางคืน สัตว์น้ำและพืชน้ำก็ยังคงใช้ออกซิเจนในการหายใจ และสังเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ค่าดีโอในช่วงค่ำจึงลดลง  เนื่องจากออกซิเจนมีความสำคัญต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงกุ้งดังนั้นค่าดีโอจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง…

Continue Reading
Close Menu