เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำ

 Chimera Tool Premium Crack ปี 2561 ฟาร์มเลี้ยงปลานิลที่ประเทศกาน่า ได้ตายเฉียบพลันเป็นจำนวนมากจนต้องปิดตัวลง มีการสืบสวนในเรื่องนี้จนพบว่าเจอแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งสาเหตุคาดการณ์กันว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำมาก ความเข้มข้นของ DO จึงมีผลสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ แม้ว่าในบรรยากาศมีก๊าซออกซิเจนประมาณ  21  เปอร์เซ็นต์ แต่ก๊าซออกซิเจนละลายน้ำได้น้อยมาก สัตว์น้ำจึงต้องใช้พลังงานเพื่อการหายใจมากกว่าสัตว์บกเพื่อให้ได้ออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการ ความสามารถในการละลายน้ำของก๊าซออกซิเจนขึ้นอยู่กับความกดดันของบรรยากาศ อุณหภูมิและความเค็มของน้ำ โดยก๊าซออกซิเจนละลายน้ำได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิและความเค็มของน้ำลดลง ค่าออกซิเจนละละลายในน้ำ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่ง เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่ใช้กับตัวเซ็นเซอร์วัดค่า ออกซิเจนละลายในน้ำ…

Continue Reading

ผลกระทบจากโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมกุ้ง

 DriveDx Crack  ผู้เชี่ยวชาญในวงการกุ้งจากประเทศต่างๆ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยมีเนื้อหาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของ กุ้ง โดยเฉพาะ กุ้งขาว ในประเทศต่างๆ  และผลกระทบจาก โควิด-19 โดยรวมแล้วการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ไม่ได้รับผลกระทบมากในแง่ของปริมาณการผลิตกุ้งขาวในปีนี้ แต่ปัญหาของ โควิด-19 ได้กระทบเรื่องของกระบวนการขนส่งเพื่อส่งออกมากกว่า ซึ่งส่งผลให้คาดการณ์ปริมาณการบริโภคกุ้งได้ไม่แน่นอน ในส่วนของประเทศไทยนั้น ปริมาณการผลิตกุ้งขาว ปี 2563 โดยรวมมีปริมาณไม่ต่างกันมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่โควิดทำให้ราคากุ้งขาวในประเทศไทยตกต่ำลง โควิด-19 ทำให้อัตราการผลิตกุ้ง ปี…

Continue Reading
Close Menu